Servië

see map

Een gastvrij land

Met open armen ontvangen de Serven je in hun land. Al reizend door Servië zul je een mix van moderne steden en een romantisch platteland wat wij al lang niet meer kennen. Het is mooi het alledaagse leven te zien, waar vrouwen nog de tijd nemen om de koeien te melken en zelf rakia te maken. Gedistilleerd van gefermenteerd fruit. Slivovitz is de meest bekende.

Het is ons onbekend dat de Serven veel wijn maken (ga eens proeven in een kleine wijgaard!) Vaak hoor je in een restaurant Servische liedjes tijdens het eten. De Serven weten zeker van het leven te genieten.
 

Route

Eeen groot gedeelte van de Sultan’s Trail (600 km) loopt door Servië. De trail doet de volgende locaties aan:
Backi Breg, Bezdan, Sombor, Apatin, Bač, Bačka Palanka, Novi Sad, Petrovaradin, Sremksi Karlovci, Zemun, Belgrade, Avala, Grocka, Smederevo, Smederevska Palanka, Svilajnac, Despotovac, Ćuprija, Paraćin, Varvarin, Kruševac, Aleksinac, Niš, Niska Banja, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad.

Je leert de mensen, cultuur en natuur kennen. Deelenemrs hebben de mogelijkheid zelf te improviseren op onze routes. We verwachten juist een bepaalde mate van flexibiliteit en openheid van onze deelnemers.

Historie

Serbia fell from 1459 to 1804 under direct Ottoman administration. In 1815 came the Principality of Serbia, a semi-independent principality under Ottoman supervision.

The Sultan’s Trail runs along a large number of (historical) places of interest:

Novi Sad, located on the left bank of the Danube, was founded in 1694. The site was strategically opposite the Petrovaradin fortress, an important bridgehead on the opposite side of the river. Novi Sad was only in the 18th century a city developed in the 19th century into a Serbian “Athens”. The city belonged at that time to Hungary, while Serbia was further Turkish. The main attraction is the fortress of Novi Sad and the Church of the Holy Mother in Snowy Tekije. After Belgrade again became Turkish in 1739 attracted many German Catholics, Armenians, Jews and Greeks from there to Novi Sad. Catholics built when their Snowy Mary’s Church and carried it on to the Austrian victory over the Turks at Novi Sad in 1716.
The Treaty of Karlowitz was signed in 1699 in Sremski Karlovci and came about thanks to the mediation of England and the Dutch Republic. The treaty marked the official end of the Great Turkish War of 1683-1699 who lost the Turks.
Located in the district of Stari Grad in Belgrade:
Kalemegdan (corruption of the Turkish Kale Meydan, Fort Square). The Kalemegdan is also known for its kilometers of tunnels, underground galleries and catacombs, which are still largely unexplored.
Within the walls is the hexagonal mausoleum of Silahdar Damat Ali Pasha (1667-1716). Damad Ali Pasha was Grand Vizier at the time of Sultan Ahmed III and led the Turkish army in the fight against Austria.

Smederevo was occupied by the Ottomans in 1439, after a siege of two months. The town became a Turkish border fortress, and played an important role in the Ottoman-Hungarian Wars until 1526.
The Turks built on the Danube side an outside wall and three towers for cannons at the corners. In front of the main gate to the city, there was another tower with a gun that was destroyed in 1880. The large main tower is divided into three floors, with each floor niches in which guns could be placed.
From the Turkish era comes the bathhouse (hammam), and in the center of the large town are the remains of a mosque. In a small town there are remains of buildings from the Turkish period.
Niš in 1385 was first conquered by the Ottoman Turks to continue until 1878.
The Turks built between 1719 and 1723 an important fortress (Tvrdjava).
On display is worth the Bali Bey’s Mosque (early 16th century) in the central part of the fortress and the old Turkish bathhouse (15th century) near the Stambol Gate at the entrance of the castle.
The Skull Tower on the Zoran Djindjic Boulevard is worth visiting.
In 1386 the Ottoman army conquers the fortified town of Pirot for the first time, but the possession of the region alternated several times between Serbs and Ottomans. In the 15th century the Ottoman fortified Pirotski final Şehirköy (Encampment). It grows into a beautiful and rich, well-preserved Turkish city.

Kaart Servië

See full screen

Download information package

zie kaart

Een gastvrij land
Met open armen staan de Serviërs klaar om u te ontvangen in hun land. Op reis door Servië ziet u een mengeling van moderne steden en romantiek van het platteland die bij ons al lang verleden tijd is. Het is een genot om het dagelijks leven in de dorpen te zien, waar de boerin nog rustig de tijd neemt om bij haar koeien te gaan zitten en het zelf stoken van rakija, door distillatie van vergiste vruchten, tot een kunst is verheven. Slivovitsj, van pruimen, is de bekendste.
Het is bij ons niet zo bekend, dat Serviërs veel wijn verbouwen (ga vooral eens proeven bij een kleine wijngaard). Niet zelden speelt een bandje Servische liederen tijdens de maaltijd in een restaurant. Als geen ander volk weten de Serviërs van het leven te genieten.

Route
Een groot deel van de Sultan’s Trail (ruim 600 kilometer) loopt door Servië. Servië is een van de weinige landen waarvan Google Maps geen wegen aangeeft. De trail loopt langs de volgende plaatsen:

Backi Breg, Bezdan, Sombor, Apatin, Bač, Bačka Palanka, Novi Sad, Petrovaradin, Sremksi Karlovci, Zemun, Belgrade, Avala, Grocka, Smederevo, Smederevska Palanka, Svilajnac, Despotovac, Ćuprija, Paraćin, Varvarin, Kruševac, Aleksinac, Niš, Niska Banja, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad.

U maakt kennis met de bevolking, de cultuur en de natuur. De deelnemers krijgen van ons tijdens onze reizen de ruimte. Wij staan open voor improvisatie. Van onze deelnemers verwachten we dan ook een zekere flexibiliteit en openheid.

Geschiedenis
Servië viel van 1459 tot 1804 onder direct Osmaans bestuur. In 1815 ontstond het Vorstendom Servië, een semi-onafhankelijk vorstendom onder Osmaanse supervisie.

De Sultan’s Trail loopt langs een groot aantal (historisch) interessante plekken:

 • Novi Sad, gelegen op de linkeroever van de Donau, ontstond in 1694. De plaats lag strategisch, tegenover het fort Petrovaradin, een belangrijk bruggenhoofd aan de overzijde van de rivier. Novi Sad werd pas in de 18e eeuw een stad en ontwikkelde zich in de 19e eeuw tot een Servisch “Athene”. De stad behoorde in die periode tot Hongarije, terwijl Servië verder Turks was. De voornaamste bezienswaardigheid van Novi Sad is het fort en de Kerk van de Besneeuwde Heilige Moeder in Tekije. Nadat Belgrado opnieuw Turks was geworden in 1739 trokken veel Duitse katholieken, Armeniërs, Joden en Grieken vandaar naar Novi Sad. De katholieken bouwden toen hun Besneeuwde Mariakerk en droegen deze op aan de Oostenrijkse overwinning op de Turken bij Novi Sad in 1716.
 • Het Verdrag van Karlowitz werd in 1699 ondertekend in Sremski Karlovci en kwam tot stand dankzij de bemiddeling van Engeland en Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het verdrag betekende het officiële einde van de Grote Turkse Oorlog van 1683-1699 die de Turken verloren.
 • In stadsdeel Stari Grad in Belgrado ligt de:
  • Kalemegdan (verbastering van het Turkse Kale Meydan, Fortplein). De Kalemegdan is ook bekend vanwege zijn kilometers lange tunnels, ondergrondse gangen en catacomben, die nog grotendeels onontgonnen zijn.
  • Binnen de muren bevindt zich het hexagonaal grafmonument van Silahdar Damat Ali Pasa (1667-1716). Damad Ali Pasha was Grootvizier ten tijde van Sultan Ahmed III en leidde het Turkse leger in de strijd tegen Oostenrijk.
 • Smederevo werd in 1439, na een belegering van twee maanden, ingenomen door de Osmanen. De stad werd een Turkse grensfort, en speelde een belangrijke rol in de Osmaanse-Hongaarse Oorlogen tot 1526.
  De Turken bouwde aan de Donauzijde een buitenmuur en drie torens voor de kanonnen op de hoeken. Aan de voorzijde van de belangrijkste poort naar de stad was er een andere toren met een kanon, dat werd verwoest in 1880. De grote hoofdtoren is verdeeld in drie verdiepingen, met op elke verdieping nissen waarin kanonnen konden worden geplaatst.
  Uit de Turkse tijd stamt het badhuis (hamam) en in het centrum van de grote binnenstad bevinden zich de overblijfselen van een moskee. In een kleine binnenstad zijn er ook resten van gebouwen uit de Turkse tijd.
 • Niš werd in 1385 voor het eerst door de Osmaanse Turken veroverd om dit tot 1878 te blijven.
  • De Turken bouwden er tussen 1719 en 1723 een belangrijke vesting (Tvrdjava).
  • De moeite waard te bezichtigen is de Bali Bey’s Moskee (begin 16e eeuw) in het centrale deel van het fort en het oude Turkse badhuis (15e eeuw) in de buurt van de Stambol Poort bij de ingang van de burcht.
  • Ook de Schedeltoren aan de Zoran Djindjic Boulevard is het bezoeken waard.
 • In 1386 verovert het Osmaanse leger het vestingstadje Pirot voor het eerst, maar het bezit van de regio wisselde verschillende keren tussen de Serven en Osmanen. In de 15de eeuw wordt Pirotski definitief de Osmaanse vestingstad Şehirköy (Legerplaats). Het groeit uit tot een prachtige en rijke, goed bewaard gebleven Turkse stad.
Kaart Servië

See full screen

Download information package